Elektronická evidence autoškoly

Problematiku Elektronické evidence výuky a výcviku v autoškole upravuje výhláška 167/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů k zákonu č. 247/2000 Sb. (o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel). Elektronická evidence může při splnění určitých podmínek nahradit klasickou papírovou evidenční knihu a třídní knihu. V elektronické evidenci výuky a výcviku autoškola vede stejné údaje, jako v případě papírové evidence autoškoly.

Do elektronické evidenční knihy autoškoly se povinně zapisuje:

 • identifikace žadatele o řidičské oprávnění (evidenční číslo, jméno, příjmení, případný titul, datum narození a adresa bydliště),
 • druh výuky a výcviku,
 • řidičské oprávnění, o které žadatel žádá a
 • datum zahájení a datum ukončení výuky a výcviku.

V elektronické třídní knize autoškoly se evidují následující údaje:

 • identifikace žadatele o řidičské oprávnění (evidenční číslo, jméno, příjmení a případný titul),
 • řidičské oprávnění, které žadatel o řidičské oprávnění již vlastní,
 • vyučovací hodina výuky a výcviku a probírané téma,
 • účast žadatele o řidičské oprávnění na výuce a výcviku,
 • identifikace tlumočníka (jméno, příjmení a případný titul, datum narození a adresa bydliště).

Hlavní výhodou vedení elektronické evidence je odbourání neustálého přepisování údajů z jednoho papíru na druhý. Jednotlivé zápisy navíc není nutné opatřovat podpisy žadatele o řidičské oprávnění a učitele výuky a výcviku.

Požadavky na program pro elektronickou evidenci autoškoly

Elektronickou evidenci je možné vést pouze v případě, že program splňuje určité požadavky, především:

 • zapsané údaje musí být průkazné a vylučující možnost záměny mezi jednotlivými žadateli,
 • zapsaná data jsou chráněna proti vymazání, přepisu a dalším neautorizovaným zásahům,
 • vložené údaje je nutné uchovávat po dobu 5 let, stálost dat musí být zajištěna po dobu 10 let.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro účely elektronické evidence nelze použít program typu Microsoft Excel (není zajištěna ochrana proti vymazání/změnám záznamů).

Program Moje Autoškola

Pro vedení elektronické evidence autoškoly může posloužit např. komplexní aplikace Moje Autoškola, jejíž funkce pokrývají veškerou agendu autoškoly a školícího střediska.

Informace o programu Moje autoškola

© 2024 www.moje-autoskola.cz - tisk 13.6.2024 (09:18) -